Terma penggunaan

Pengenalan

 • Peraturan dan terma syarat ini ("Terma-terma") terpakai bagi semua dan kegunaan laman web yang boleh didapati di Soccer Manager dan permainan ia, pertandingan-pertandingan, kandungan dan perkhidmatan termasuk tanpa had perkhidmatan Komunikasi yang ditakrifkan dibawah ("Laman Web") dan apa-apa barang dikemukakan, dihantar atau sebaliknya diletak Laman Web, bersama-sama semua dan apa-apa barang, komen-komen, mesej-mesej dan komunikasi lain dibuat, dari atau diguna di Laman Web, apa-apa bahagian atau perkhidmatan ("Komunikasi") berkaitan
 • Dengan menggunakan website, kamu bersetuju, boleh menerima terma dan syarat serta bersedia terikat dengan peraturan daripada Soccer Wiki. Jika kamu tidak menerima dan faham dengan terma dan syarat ini, kamu tidak dibenarkan menggunakan apa-apa bahagian website ini termasuklah komunikasi.
 • Kalau anda di bawah umur 18 tahun dan tidak memahami Terma-terma ini, sila meminta ibubapanya atau penjaganya untuk menjelaskan ia.
 • Soccer Wiki mungkin mengubahkan Terma-terma ini pada bila masa dan perubahan ini terpakai secara mungkin selepas ia dapat diakses dari en.soccerwiki.org/terms-main.php

Kembali ke Atas

Kegunaan Laman Web

 • Soccer Wiki bagi anda lesen terhad, bukan eksklusif untuk anda memuat turun dan mengguna Laman Web secara persendirian peribadi, bukan komersil, kegunaan persendirian melalui Internet sahaja. Anda tidak boleh memindahkan, pajakan lesen atau menguruskan melalui cara ini tanpa kebenaran bertulis Soccer Wiki terlebih dahulu. Terma-terma ini tidak boleh ditafsirkan sebagai jualan hak cipta dipindah atau hak lain.

Kembali ke Atas

Hak Harta Intelek

 • Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua hak cipta, reka bentuk, pangkalan data, paten, cap dagangan dan hak paparan perdagangan dan hak harta intelek lain di dalam Laman Web ialah kepunyaan Soccer Wiki dan terletak hak bagi pihak mereka, ataupun dilesen bagi Soccer Wiki.
 • Semua hak harta intelek Soccer Wiki adalah ditegaskan dan terpelihara.
 • Semua nama perdagangan pihak ketiga dan cap dagangan ialah harta para pemilik bermasing-masing dan Soccer Wiki tidak menjaminkan atau menggambarkan perhubungan dengannya. Khususnya, Soccer Wiki tidak membuat tuntutan ataupun menegaskan sesuatu hak ataupun meminat dengan Komunikasi melalui pihak ketiga ataupun sesuatu maklumat atau data dikandungi di Laman Web yang merujukkan bentuk sebenar dunia. Contohnya adalah acara, orang, organisasi, pasukan-pasukan, kelab-kelab, tempat, stadium-stadium, syarikat-syarikat, atau pertandingan sebenar dunia (Data Sebenar Dunia).
 • Semua Data Sebenar Dunia dan semua hak dalam Data Sebenar Dunia ialah kepunyaan para pemilik bermasing-masing dan Soccer Wiki tidak dapat dan tidak menggambarkan sesuatu sambungan atau berpersatuan dengan sesuatu Data Sebenar Dunia atau sesuatu perkara bagi Data Sebenar Dunia.
 • Data Sebenar Dunia dimasukkan ke dalam Laman Web untuk tujuan memberi maklumat yang hanya mengenali fakta-fakta dunia sejujurnya dan agak sebenar.

Kembali ke Atas

Sekatan-sekatan dan Obligasi

 • Anda bersetuju supaya tidak:
  • menggodam, cubaan menggodam, mengubahsuaikan, menyesuaikan, menggabungkan, menterjemahkan, menyahkompilkan, membongkar, menyahkompilkan atau menterbalikkan kejuruteraan atau membuat karya terbitan daripada Laman Web atau maklumat lain dikandungi dalam ia, dengan sepenuhnya dibenarkan dengan undang-undang bermasing-masing;
  • menanggalkan, mematikan, menyesuaikan, menambah atau mengganggu dengan sesuatu kod program atau data, hak cipta, cap dagangan atau notis empunya dan legenda-legenda dikandungi di atau dalam Laman Web;
  • menjadikan Laman Web atau mana-mana Permainan yang disediakan kepada mana-mana pihak ketiga;
  • mencipta perisian yang meniru data atau kefungsian Laman Web;
  • menggunakan atau mengendalikan dalam Laman Web kecuali dibenarkan melalui Terma-terma ini;
  • termasuk butiran kenalan diniat membantu komunikasi di luar Laman Web, dalam sesuatu Komunikasi;
  • penggunaan akses Laman Web, ataupun maklumat dikutip daripada ia, untuk menghantar e-mel pukal yang tidak diminta.
  • membuat sesuatu untuk kegunaan Laman Web awam atau komersil tanpa tulisan kebenaran Soccer Wiki terlebih dahulu;
  • berikan pautan hiperteks, Link URL, link grafik, hiperpautan atau sambungan langsung lain untuk keuntungan daripada Laman Web tanpa tulisan kebenaran Soccer Wiki terlebih dahulu;
  • memaparkan, menerbitkan, menyalin, menghantar atau sebaliknya mengguna Laman Web dan maklumat yang dikandungi dalam ia bagi manfaat pihak ketiga atau laman web tanpa tulisan kebenaran Soccer Wiki terlebih dahulu;
  • gunakan Laman Web dan Komunikasi yang tidak diproseskan atau guna maklumat terkandung di dalam Laman Web untuk perkara haram atau tidak berakhlak;
  • gunakan Laman Web dan Komunikasi yang tidak diproseskan atau guna maklumat terkandung di dalam Laman Web untuk perkara komersil atau perniagaan;
  • menghapuskan atau mengaburkan sesuatu hak cipta atau notis empunya lain.

Kembali ke Atas

Laman Web

 • Laman web dan perkhidmatan pihak ketiga dalam talian yang pautan Laman Web ("Laman Luaran") belum disahkan atau dikaji semula oleh Soccer Wiki.
 • Semua kegunaan dan akses Laman Luaran adalah dilakukan dengan risiko anda.
 • Apa-apa nama pengguna dan kata laluan dikeluarkan untuknya, supaya anda boleh mengguna dan mengakses Laman Web dan tidak harus terbuka kepada pihak ketiga tanpa keizinan ditulis oleh Soccer Wiki terdahulu.
 • Semua Komunikasi dan lampiran dihantar oleh Soccer Wiki khasnya untuk penerima dan/atau sesiapa lain yang dibenar penerimaan ia.

Kembali ke Atas

Liabiliti

 • Soccer Wiki hanya menyediakan dan mengekalkan laman web untuk hiburan perseorangan, Ianya sebagai asas dan hanya bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan dan penjagaan yang munasabah.
 • Soccer Wiki tidak memberi jaminan yang lain berkaitan dengan Laman Web dan kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Soccer Wiki mengecualikan liabiliti bagi:
  • Sebarang kekalahan dan kerosakan yang timbul termasuklah tanpa had secara terus, tidak terus, istimewa , punitif akan di sedari oleh Soccer Wiki.
  • ketepan, mata wang atau kesahan maklumat dan bahan terkandung di dalam apa-apa Komunikasi atau Laman Web;
  • gangguan atau kelewatan dengan kemaskinian Laman Web;
  • sesuatu maklumat yang salah atau tidak tepat dalam Laman Web;
  • pelanggaran oleh sesiapa atas apa-apa hak cipta atau hak harta intelek bagi mana-mana pihak ketiga melalui Komunikasi atau penggunaan Laman Web;
  • kesediaan, kualiti, kandungan atau sifat Laman Luaran;
  • mana-mana transaksi yang melibatkan Laman Luaran;
  • sebarang amaun atau jenis kerugian atau kerosakkan disebabkan daripada virus atau perisian berbahaya yang mungkin menjangkiti peralatan komputer, perisian, data pengguna atau hak lain disebabkan dengan seseorang mengakses, mengguna atau memuat turun Laman Web, atau sebarang Komunikasi;
  • semua representasi, waranti, syarat dan Terma lain tetapi bagi notis ini, ia akan berkesan.
 • Soccer Wiki tidak menjaminkan operasi Laman Web tidak akan diganggu atau bebas daripada kesilapan.
 • Soccer Wiki tidak akan bertanggungjawab bagi sesuatu kegagalan melakukan obligasi atas perjanjian ini kalau sesuatu kegagalan disebabkan oleh kejadian kontingensi tidak diduga melampaui daripada kawalan berpatutan yang tanpa batasan termasuk gangguan Internet, gangguan komunikasi, kebakaran, kebanjiran, peperangan atau bencana alam.
 • Kecuali yang disediakan di atas tiada terdapat jaminan, syarat atau Terma lain, dinyatakan atau tersirat, berkanun ataupun sebaliknya, dan semua Terma dikecualikan sejauh mana boleh dibenarkan melalui undang.
 • Terma Ini adalah tertakluk kepada statutori anda dan undang-undang biasa undang-undang pengguna dan tidak boleh mengehadkan mana-mana hak yang dimiliki anda sebagai pengguna yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan dan ia hendaklah mengecualikan atau menghadkan liabiliti Soccer Wiki untuk kematian atau kecederaan persendirian yang terhasil dari kecuaiannya dan apa-apa perwakilan penipuan.
 • Anda bersetuju bahawa dengan penggunaan anda dalam Laman Web anda tidak akan dengan sebarang cara berkelakuan yang menyalahi undang-undang atau yang menimbulkan liabiliti sivil atau jenayah atau akan memburukkan nama Laman Web ini.
 • Anda bersetuju bahawa anda akan dan hendak bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan akaun keahlian anda dan untuk semua aktiviti yang berlaku oleh akaun anda.
 • Dengan Ini Anda melindung, mempertahankan dan tidak membahayakan Soccer Wiki dan ahli gabungan Soccer Wiki dan pegawai, pengarah, pemilik, agen, penyedia maklumat, ahli gabungan, pemberi lesen dan pemegang lesen (secara kolektif, "Pihak Dilindungi") Soccer Wiki dari dan terhadap sebarang liabiliti dan kos (termasuk yuran peguam yang munasabah) ditanggung oleh Pihak Dilindungi yang berkaitan dengan tuntutan berpunca daripada apa-apa pelanggaran Terma oleh anda daripada penggunaan Laman Web dan Komunikasi dan sebarang penggunaan akaun ahli anda. Anda hendaklah menggunakan usaha terbaik anda untuk bekerjasama dengan Soccer Wiki dalam pertahanan terhadap apa-apa tuntutan. Soccer Wiki berhak, pada perbelanjaan sendiri Soccer Wiki, mengambil pertahanan eksklusif dan kawalan atas apa-apa perkara atau sebaliknya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda.

Kembali ke Atas

Penamatan

 • Tanpa dihadkan kepada hak-hak lain Soccer Wiki boleh menyingkirkan, menghadkan, membatalkan atau menggantungkan akses kepada dan penggunakan Laman Web dan mana-mana bahagiannya tanpa notis, jika ia mempertimbankan (atas budi bicara mutlaknya) bahawa anda telah melanggar mana-mana Terma ini.

Kembali ke Atas

Dasar Privasi dan Data

 • Soccer Wiki hanya menggunakan maklumat dikutip tentang anda menuruti Akta Perlindungan Data 1998.
  • Soccer Wiki mungkin meminta maklumat tertentu dan anda mungkin menghantar data peribadi ke Laman Web (seperti nama, alamat e-mel dan butiran hubungan anda) ketika anda melanggan atau mendaftarkan diri di Laman Web.
  • Soccer Wiki mungkin mencatatkan sebahagian Laman Web dan perkhidmatan yang menarik anda serta pola trafik pengguna dan kegunaan sesawang. Maklumat ini akan disimpan secara selamat dan menuruti polisi sekuriti dalaman dan mungkin digunakan:
   • memproses Komunikasi anda, langganan anda kepada Laman Web dan bagi membolehkan anda menggunakan Laman Web dan perkhidmatan yang berkaitan;
   • membuka dan menjalankan akaunnya dan memberi anda dengan perkhidmatan terkemaskini, cekap dan diandalkan;
   • mentadbirkan cabutan hadiah;
   • sebagai umumnya menjalankan Laman Web
  • Google dan DoubleClick DART cookie:
   • Google, sebagai pembekal pihak ketiga, mengguna kuki untuk menyampaikan iklan di laman ini.
   • Kegunaan kuki DART oleh Google membolehkan ia menyampaikan ilkan kepada pengguna-pengguna berdasarkan lawatan ke laman ini dan laman lain dalam Internet.
   • Pengguna-pengguna mungkin memilih mengecualikan kegunaan kuki DART melalui mengunjungi Polisi privasi iklan Google dan kandungan jaringan.
   • Kami mengguna syarikat pengiklanan yang adalah pihak ketiga untuk menyediakan iklan ketika anda melawati sesawang kami.
   • Syarikat-syarikat ini mungkin mengguna maklumat (bukan nama, alamat, alamat e-mel atau nombor telefon anda) tentang kunjungan ke sesawang ini dan lain supaya menyediakan iklan-iklan tentang barangan dan perkhidmatan yang menarik bagi anda.
   • Jika anda ingin maklumat lebih lanjut tentang amalan ini dan ingin tahu pilihan anda dalam kaitannya dengan tidak mempunyai maklumat ini digunakan oleh syarikat tersebut, Sila kunjungi Network Advertising Initiative laman web
  • Dengan melanggani dan mengemukakan data anda bermakna anda bersetuju dengan penggunaan ini.
  • Soccer Wiki juga mengawasi dan mencatatkan panggilan telefon untuk tujuan latihan dan mempertingkatkan perkhidmatan kepada anda.
  • Soccer Wiki tidak pernah mengutip maklumat sensitif tentangnya tanpa keizinan jelas daripada anda.
  • Menuruti dengan Akta Perlindungan Data 1998, Soccer Wiki adalah didaftar dengan Pesuruhjaya Maklumat Z1222362.
  • Kalau anda mempercayai bahawa Soccer Manager mempunyai maklumat tentangnya yang anda tidak berhasrat Soccer Manager untuk menyimpan atau tidak betul, sila hubungi Soccer Manager yang disebutkan di bawah dan Soccer Manager akan membetulkan atau memadamkan data segera anda meminta dan secepat mungkin dapat dilakukan.
  • Kalau anda mempunyai kerisauan lain tentang privasi dengan privasi polisi ini atau Laman Web ini, sila hubungi Soccer Wiki yang disebutkan di bawah.

  Kembali ke Atas

  Komunikasi Pemasaran

  • Soccer Wiki memberi pilihan kepadanya atas kemahuan anda bagi Soccer Wiki atau syarikat-syarikat lain bereputasi menghubungi anda tentang tawaran, acara dan perkhidmatan baru atau kegiatan berkaitan yang mungkin berguna pada masa depan. Soccer Wiki tidak akan menjual atau berdagang dalam maklumat peribadi kepada syarikat lain, tetapi Soccer Wiki hendak memberitahuinya tentang kemajuan di Laman Web dan Permainan tertentu sahaja. Soccer Wiki hendak berkongsi data di antara syarikat-syarikat bereputasi yang mungkin mempunyai tawaran dan maklumat menarik kepada anda (dalam atau di luar KE).
  • Soccer Wiki tidak akan menghantar e-mel pemasaran kepadanya atau menghantar maklumat anda kepada pihak ketiga kecuali keizinan daripadanya atau anda telahpun memberikan terdahulu.

  Kembali ke Atas

  Kuki

  • Soccer Manager menggunakan 'kuki' dalam Laman Web. Kuki merupakan salah satu cara bagi komputer anda mencatatkan kalau anda telah melawat Laman Web terdahulu dan diguna oleh Soccer Manager untuk mempertingkatkan Laman Web dan perkhidmatan yang tersedia kepadanya. Kalau anda tidak berhasrat Soccer Manager mengguna kuki ketika anda melawat Laman Web, sila menyesuaikan tetapan pelayar Internet anda untuk enggan menerima kuki. Fail bantuan komputer anda sepatutnya memberitahui bagaimana melakukan demikian. Namun begitu, ini mungkin mempengaruhi kemampuan kegunaan Laman Web dan Permainan.
  • Kalau anda tidak mematikan 'kuki', Laman Web akan minta dan simpan butiran termasuk nama dan alamat e-mel dan mungkin memasukkan maklumat tertentu di borang Komunikasi atau langganan secara automatik supaya anda boleh mengguna Laman Web dengan kekurangan pengisian borang.

  Kembali ke Atas

  Peraturan dan Terma Syarat Am

  • Semua soalan, komen atau pertanyaan perlu diarahkan melalui emel kepada [email protected]
  • Terma ini merupakan seluruh perjanjian di antara anda dengan Soccer Wiki dan akan dipakai untuk pengecualian bagi semua terma dan syarat lain-lain yang anda cadangkan
  • Kegagalan menguatkuasakan Terma-terma ini tidak dianggap pengecualian sesuatu terma atau hak.
  • Kalau sebahagian Terma-terma ini tidak dapat dikuatkuasakan, ia akan ditafsirkan seboleh mungkin untuk menggambarkan tujuan dan yang sisanya masih dikuatkuasakan.
  • Laman Web diniatkan dan diarahkan untuk United Kingdom dan tiada representasi atau jaminan dibuat untuk memastikan Laman Web mematuhi rejim pengawalseliaan dan undang-undang tempatan bagi negara lain.
  • Kegunaan Soccer Wiki dan Terma-terma ini tertakluk dengan undang-undang England yang dapat memerintah tafsiran, pemakaian dan penguatkasa semua keizinan disebutkan di atas secara ekslusif, serta pengecualian, lesen-lesen dan syarat-syarat diguna ditafsirkan menuruti undang-undang England dan pihak bermasing-masing menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah-mahkamah Inggeris secara ekslusif.
 • Versi Terma-terma dalam Bahasa Inggeris ialah lazim dan berwibawa dan penterjemahan Terma-terma ini untuk diguna sebagai rujukan sahaja
 • Kembali ke Atas

  Terma-terma Lanjut untuk kegunaan Google Maps

  • Dengan menggunakan Implementasi Google MapsSoccer Wiki, anda bersetuju untuk mematuhi Google Terma Penggunaan.

  1 November, 2011

  Kami mungkin pada bila-bila masa mengubah peraturan dan terma syarat tanpa memberi notis.

  Sila periksa dengan kerap.

  Penggunaan Soccer Wiki yang masih berterusan selepas perubahan dibuat ialah perjanjian anda terhadap perubahan.

  Kembali ke Atas